Статут ліцею

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі Ліцей) перейменований на підставі рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про перейменування Харківського університетського ліцею Харківської обласної ради»з Харківського університетського ліцею Харківської обласної ради, що є правонаступником Державного університетського ліцею.

1.2. Засновником Ліцею є Харківська міська рада Харківської області (даліЗасновник).

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Ліцею, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

1.3. Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.4. Ліцей заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Ліцей належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

1.5. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Ліцею є:

- забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання  в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8. Ліцей самостійно приймає рішення і діє у межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України та цим Статутом.

1.9. Ліцей несе  відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Ліцеї визначена російська мова навчання.

Структура Ліцею:

спеціалізована школа I-II ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів (іноземних мови (англійської, німецької) та інформатики);

ліцей – навчальний заклад III ступеня з багатопрофільним навчанням та допрофесійною підготовкою.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Ліцей організує навчання в старшій школі за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним, філологічним напрямами.

1.11. Ліцей має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, авторські програми, авторські навчальні посібники, підручники, тощо;

- спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, іншими вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних  (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

- встановлювати форму або корпоративний стиль одягу для учнів;

- надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними навчальними закладами;

- надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.12. У Ліцеї можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

1.13. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному закладі    організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених  Міністерством освіти і науки України.

1.14. Медичне обслуговування учнів здійснюється комунальною установою охорони здоров’я – міською дитячою поліклінікою №4 Шевченківського району м. Харкова.

1.15. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

1.16. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

1.17. Повна назва Ліцею українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Повна назва Ліцею російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

          Скорочена назва Ліцею українською мовою: КЗ «ХУЛ».

          Скорочена назва Ліцею російською мовою: КУ «ХУЛ».

          Юридична адреса Ліцею: проспект Науки, 20, м. Харків, 61166.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Ліцею, визначаються  перспективи  його розвитку.

План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою Ліцею.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий навчальний план погоджується радою Ліцею, педагогічною радою і затверджується Департаментом освіти Харківської міської ради.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Ліцеї організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.5. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, згідно з вимогами Положення про загальноосвітній навчальний заклад п. 20 та Правилами конкурсного приймання, погодженими з Департаментом освіти Харківської міської ради.

2.6. Директор Ліцею зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з правилами конкурсного приймання та порядком зарахування до Ліцею, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.7. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею.

Для зарахування учня до Ліцею батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до Ліцею (10-11 класи) – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.8. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.9. Переведення учнів Ліцею до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з міста Харкова батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста Харкова батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.10. Учні Ліцею, які мають за підсумками семестрового або річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть відраховуватися із Ліцею.

За рішенням педагогічної ради Ліцею, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення цього Статуту допускається відрахування учнів із Ліцею та переведення їх до навчального закладу за місцем проживання.

2.11. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради Ліцею щодо відрахування дитини до Департаменту освіти Харківської міської ради.

Рішення про відрахування із Ліцею дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.12. У Ліцеї для учнів  за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Ліцею на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Ліцею.

2.13. Ліцей приймає рішення про створення класів з дистанційною формою навчання, класів з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради.

2.14. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються Ліцеєм у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради.

Навчальний рік у Ліцеї поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити меньше як 30 календарних днів.

2.16. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.17. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом Ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.18. Тривалість уроків у Ліцеї становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та Харківським міським Управлінням Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України у Харківській області.

2.19. У 5-11-х класах Ліцею з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

2.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Ліцею, профспілковим комітетом і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Ліцею затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.21. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – 20 хвилин.

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.23. У Ліцеї визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2.24. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Ліцею може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.25. Навчання у 4-х та випускних 9-х і 11-х  класах Ліцею завершується  державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та  державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

2.26. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

2.27. Учні початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика, російська мова), згідно з рішенням педагогічної ради Ліцею та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:

2.27.1. Бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується директором Ліцею.

2.27.2. Бути залишені для повторного навчання у тому самому класі Ліцею.

2.27.3. Продовжити навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

2.28. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні Ліцею – атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.31. За успіхи у навчанні для учнів встановлені такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням ради Ліцею і в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.32. Виховання учнів у Ліцеї здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.33. Цілі виховного процесу в Ліцею визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.34. У Ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.35. Примусове залучення учнів Ліцею до вступу в будь-які громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.36. Дисципліна у Ліцеї дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї є учні, педагогічні працівники, практичний психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

3.3. Учні Ліцею мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність  повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Ліцею;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та вариативної частини у порядку встановленому Міністерством освіти та науки України;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні Ліцею зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Ліцею;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України;

- відвідувати Ліцей в одязі, що відповідає корпоративному стилю, затвердженому радою Ліцею;

3.5. Учні Ліцею залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

3.7. Педагогічними працівниками Ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.8. До педагогічної діяльності у Ліцею не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Призначення на посаду педагогічних працівників Ліцею здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється Ліцеєм та затверджується Департаментом освіти Харківської міської ради.

3.11. Директор Ліцею призначає класних керівників, завідуючих методичними кафедрами, завідуючих навчальними кабінетами, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

3.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Ліцею, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується Департаментом освіти Харківської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

3.13. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі  методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування Ліцею, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву Ліцею і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством України;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.14. Педагогічні працівники закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком  осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора Ліцею, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

3.15. У Ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.16. Педагогічні працівники, які  систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  законодавства України.

3.17. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею.

3.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Ліцею;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  Ліцею та у відповідних державних, судових органах.

3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Ліцею;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

3.20. У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством України, Ліцей може порушити клопотання  про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських  прав.

3.21. Представники громадськості мають право:

- бути обраними до органів громадського самоврядування в Ліцеї;

- керувати  учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Ліцею;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.22. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися цього Статуту;

- виконувати накази та усні розпорядження директора Ліцею, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну;

- дотримуватись етики поведінки та моралі.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ 

4.1. Управління Ліцеєм здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради. Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років. Директор Ліцею призначається на посаду Департаментом освіти Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади згідно із законодавством України.

Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади Департаментом освіти Харківської міської ради за поданням директора Ліцею.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Ліцею є конференція колективу, що скликається не менше 1 разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Ліцею – зборами трудового колективу;

- учнів школи ІІ-ІІІ ступенів Ліцею – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор Ліцею, Департамент освіти Харківської міської ради.

Конференція:

- обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради Ліцею;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Ліцею;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Ліцею;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.  

4.3. У період між конференціями діє рада Ліцею.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-     сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-     об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;

-     формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Ліцею; 

-     розширення колегіальних форм управління Ліцею;

-     підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є: 

-     підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-     визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-     формування навичок здорового способу життя;

-     створення належного педагогічного клімату в Ліцеї;

-     сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-     сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-     підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-     ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-     стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-     зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією  Ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада Ліцею діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності, ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада Ліцею  працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Ліцею, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.

4.3.5. Очолює раду Ліцею голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть бути директор Ліцею та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.3.6. Рада  Ліцею:

-     організовує виконання рішень конференції;

-     вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-     спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Ліцею та здійснює контроль за його виконанням;

-     разом із адміністрацією здійснює контроль за виконанням  цього Статуту;

-     затверджує режим роботи Ліцею;

-     сприяє формуванню мережі класів Ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-     приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників Ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-     разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-     погоджує робочий навчальний план Ліцею на кожний навчальний рік;

-     заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-     бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-     виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-     виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-     вносить на розгляд педагогічної ради та Департаменту освіти Харківської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-     ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-     сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-     розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-     розглядає питання родинного виховання;

-     бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-     сприяє педагогічній освіті батьків;

-     сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-     розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-     організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-     розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Ліцею;

-     вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.4. При Ліцеї, за рішенням конференції, може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є сприяння створенню належних умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-     співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Ліцеї;

-     сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріальної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею;

-     сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-     організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-     сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

-     запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників Ліцею;

-     стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-     всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм;

-     сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

          Члени піклувальної ради обираються на конференції Ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів.

          Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

          Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Ліцею. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-     пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-     самоврядування;

-     колегіальності  ухвалення  рішень;

-     добровільності і рівноправності членства;

-     гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-     вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Ліцею, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею;

-     залучати додаткові джерела фінансування Ліцею;

-     вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ліцею;

-     стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-     брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

4.6. Директор Ліцею:

-     здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-     організовує навчально-виховний процес;

-     забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

-     відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-     створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-     забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-     підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-     забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-     призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-     контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-     вживає заходів щодо запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

-     здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-     розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-     видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-     подає на затвердження трудовому колективу Ліцею правила внутрішнього трудового розпорядку;

-     затверджує посадові інструкції працівникам Ліцею;

-     створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-     несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, конференцією та Департаментом освіти Харківської міської ради;

-     щороку звітує про свою роботу на конференціях колективу;

-     діє від імені Ліцею, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-     виконує інші дії, що виходять із  цього Статуту, посадової інструкції та рішень Власника згідно з  законодавством України;

- забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

У визначеному розпорядженням Харківського міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, записи та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради.

4.7. У Ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

-     удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею;

-     переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-     підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-     впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення учнів та працівників Ліцею;

-     морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

-     притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У Ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

 5.1. Матеріально-технічна база Ліцею включає комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Ліцею.

5.2. Майно Ліцею становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі Ліцею.

5.3. Майно Ліцею є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить йому на праві оперативного управління на підставі укладеного договору між Ліцеєм та управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

5.4. Ліцей має право здійснювати всі дії, пов’язані з володінням і користуванням основними фондами, а також здійснювати передачу в оренду та списання основних фондів згідно із законодавством України та за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради і з дозволу управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансування Ліцею здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Кошти Ліцею одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої його Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.2. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі кошторису закладу освіти.

Джерелами формування кошторису Ліцею є:

- кошти бюджету міста Харкова у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державного стандарту освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

6.3. У Ліцеї створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі до трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, що складається директором Ліцею.

Облік використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється бухгалтерією Ліцею, Департаментом освіти Харківської міської ради, згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Ліцею, відповідно до порядку, передбаченого законодавством України. 

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Бюджетні асигнування на освіту та спеціальні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

6.6. Кошти Ліцею зберігаються на його рахунках у Державному казначействі i знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання Ліцеєм розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

6.7. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється відповідно до встановленого Міністерством фінансів України порядку.

6.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.9. Бухгалтерський облік Ліцеєм здійснюється самостійно через бухгалтерію Ліцею.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

7.1.        Ліцей має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.        Ліцей має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний нагляд (контроль) здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України, Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департамент освіти Харківської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Ліцею з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою Ліцею, проводяться його Засновником відповідно до законодавства України.

 

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ 

9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліцею приймає Засновник або господарський суд.

9.2.  Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3.  З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.

9.4.  При реорганізації чи ліквідації Ліцеєм працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах. 

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.