текст договору

ДОГОВІР

про надання додаткових освітніх послуг

 КЗ «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області» (далі ЛІЦЕЙ) у особі директора ліцею Дячкова Сергія Володимировича, діючого на підставі Статуту, і громадянина (-нки) _____________________________________________________________________  далі (БАТЬКИ) склали договір про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Учасники договору керуються положеннями ст. 78 п. 2; 3 Закону України “Про освіту” (від 05.09.2017 № 2145-VIII), Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р., та рішенням конференції колективу ЛІЦЕЮ (протокол № 1 від 17.09.2018).

1.2. Основою взаємовідносин сторін, що домовляються, є відповідні положення Статуту ЛІЦЕЮ. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують ознайомлення з відповідними положеннями Статуту ЛІЦЕЮ, що стосуються взаємовідносин, прав та обов’язків Сторін.

1.3. БАТЬКИ доручають, а ЛІЦЕЙ бере на себе зобов’язання за рахунок коштів БАТЬКІВ надати комплекс послуг з додаткової освітньої діяльності, навчальної підготовки та охорони здоров’я на користь: _______________________________________________________________________________ у строк навчання та перебування в ЛІЦЕЇ.

                Основна мета додаткової освітньої діяльності ЛІЦЕЮ — надати понад обсяги, встановлені освітньою програмою державного стандарту, певні знання, уміння та навички, необхідні для продовження навчання у вищих навчальних закладах України та країн Європейського союзу.

 2. Обов’язки ЛІЦЕЮ

2.1. ЛІЦЕЙ забезпечує високу якість учбово-виховного процесу, навчання у відповідності з вимогами та стандартами, які висуваються до ліцеїв; сучасну матеріально-технічну базу, відповідні побутові умови.

2.2. ЛІЦЕЙ забезпечує викладання необхідних навчальних предметів, спецкурсів і факультативів, поширене вивчення профільних предметів поза державний компонент, у тому числі за рахунок додаткового поділу на навчальні групи, що має метою підготовку до подальшого навчання учнів ліцею у вищих навчальних закладах.

2.3. Освітній процес забезпечується висококваліфікованими педагогічними кадрами, учителями переважно вищої та першої категорій, а також викладачами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та інших вишів м. Харкова.

2.4. ЛІЦЕЙ забезпечує індивідуальний підхід у навчанні; персональну навчально-методичну допомогу дитині в засвоєнні навчальних дисциплін у випадку виникнення необхідності (тривала хвороба, відсутність з поважних причин).

2.5. ЛІЦЕЙ забезпечує оптимальну наповненість класу, яка забезпечує високу якість навчання і викладання.

2.6. ЛІЦЕЙ забезпечує методичну та педагогічну допомогу БАТЬКАМ з питань виховання та навчання дитини. Регулярне інформування БАТЬКІВ про успішність та поведінку дитини протягом освітнього процесу.

2.7. ЛІЦЕЙ забезпечує консультативну допомогу психолога учням та БАТЬКАМ (за бажанням БАТЬКІВ).

2.8. ЛІЦЕЙ забезпечує медичний супровід (лікар-педіатр та медична сестра) освітнього процесу.

2.9. Оплату за надання додаткових освітніх послуг ЛІЦЕЙ (у відповідності до обсягу послуг) зобов’язується спрямувати:

-          на оплату праці педагогічних робітниківвикладачів навчальних дисциплін, спецкурсів та факультативів, які не входять до державного компоненту освітніх програм;

-          на оплату праці допоміжного персоналу, який забезпечує освітній процес;

-          на оплату доплат, премій, матеріальної допомоги, відпускних та коштів на оздоровлення співробітників ЛІЦЕЮ;

-          придбання матеріалів, обладнання та інвентарю;

-          оплату оренди, комунальних послуг та енергоносіїв;

-          оплату послуг сторонніх організацій, що пов’язані із забезпеченням освітнього процесу.

2.10. ЛІЦЕЙ зобов’язується відшкодувати матеріальну шкоду, що була нанесена учню з провини адміністрації або викладачів, за виключенням коштовностей, мобільних телефонів та інших гаджетів і речей, використання яких не передбачено освітнім процесом.

 3. ЛІЦЕЙ  має  право:

3.1. Самостійно формувати відповідним чином затверджені програми спецкурсів та елективних занять.

3.2. Приймати на навчання учнів до 1-х; 5-х – 10-х класів на конкурсній основі.

3.3. Відраховувати учнів (за рішенням педагогічної ради та Ради ЛІЦЕЮ) за низький рівень навчальних досягнень, грубе порушення дисципліни і регулярне порушення правил внутрішнього розпорядку.

3.4. У випадку несвоєчасної сплати додаткових освітніх послуг строком більше двох місяців ЛІЦЕЙ залишає за собою право односторонньо розірвати цей Договір.

 4. Обовязки БАТЬКІВ:

4.1. Дотримуватись Статуту ЛІЦЕЮ і сприяти дотриманню правил поведінки учнями.

4.2. Забезпечувати дитину необхідним шкільним приладдям, формою, одягом та взуттям.

4.3. Відшкодувати матеріальну шкоду ЛІЦЕЮ, завдану учнем.

  5. БАТЬКИ мають право:

5.1. Брати участь у роботі органів самоврядування ЛІЦЕЮ, заслуховувати та обговорювати звіти адміністрації про організацію та проведення освітнього процесу в межах діючого Статуту ЛІЦЕЮ.

5.2. Персонально і у складі батьківських об’єднань сприяти покращенню організації та підвищенню якості освітнього процесу, надавати благодійну, спонсорську, шефську та іншу посильну допомогу у всіх сферах діяльності ЛІЦЕЮ.

5.3. Відвідувати уроки та виховні заходи (за домовленістю з адміністрацією).

5.4. Мати конфіденційні бесіди з адміністрацією та викладачами ЛІЦЕЮ про проблеми виховання, освіти та особистості своєї дитини.

5.5. Сплачувати додаткові освітні послуги за безготівковим рахунком за рахунок будь-якої юридичної особи.

 6. Оплата додаткових освітніх послуг та порядок розрахунків

 6.1. Розмір оплати додаткових освітніх послуг встановлюється щорічно по кожному навчальному класу, в залежності від обсягів додаткових освітніх послуг, запропонованих ЛІЦЕЄМ, та за заявою батьків.

6.2. Розмір щомісячної оплати додаткових освітніх послуг на 2019-2020 навчальний рік становить ________________ грн. (_________________________________________). Оплата здійснюється щомісячно за безготівковим рахунком без ПДВ.

6.3. Оплата додаткових освітніх послуг за липень і серпень не сплачується. За бажанням БАТЬКІВ оплата може здійснюватись за семестр на початку поточного семестру.

6.4. У випадку невідвідування учнем ЛІЦЕЮ з будь-яких причин розмір оплати додаткових послуг не змінюється.

 7. Особливі умови

 7.1. У випадку розриву Договору за умов, що передбачені у пп. 3.3. і 3.4, сума, внесена ЛІЦЕЮ за додаткові освітні послуги, БАТЬКАМ не повертається.

7.2. ЛІЦЕЙ не приймає на себе ніяких зобов’язань по охороні та страхуванню життя учня та його особистого майна за межами ЛІЦЕЮ.

7.3. Жодна зі сторін не відповідає за недотримання її зобов’язань, якщо доведе, що їх невиконання є результатом перешкоди, що знаходиться поза її контролем і що вона не могла запобігти або подолати перешкоду чи її наслідки.

7.4. Договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 8. Строк дії Договору

 8.1. Договір укладається строком на один рік і є дійсним до 25 грудня 2022 р.

8.2. Договір набуває чинності з 15 вересня 2021 року та розповсюджується на відносини, які виникли до укладання договору згідно ч.3 ст.631 Цивільного Кодексу України, а саме з 1 вересня 2021 року.