Положение о Родительском комитете (на украинском языке)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
комунального закладу
«Харківський університетський ліцей
Харківської міської ради Харківської області»

 

1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет (далі БК) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх навчання та виховання у комунальному закладі «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області» (далі – Ліцей).
1.2. У своїй діяльності БК керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, статутом Ліцею, а також цим положенням.
1.3. Дане положення визначає функціонування БК у державно-громадській системі управлінням Ліцею.
1.4. Рішення про заснування БК та кількість членів БК приймається на конференції колективу Ліцею.
1.5. Легалізація БК є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу директора Ліцею після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу конференції) про її заснування.
1.6. БК може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації ( саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання та принципи діяльності батьківського комітету

2.1. Метою діяльності БК є захист прав та інтересів дітей в органах громадського самоврядування Ліцею, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічних працівників, надання допомоги батькам та педагогічному колективу Ліцею в реалізації завдань освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності БК є сприяння створення умов для:
2.2.1. формування та розвитку особистості ліцеїстів, становленню учнівського самоврядування;
2.2.2. здобуття ліцеїстами обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
2.2.3. формування основ культури та моралі підростаючого покоління;
2.2.4. сприяння збереженню життя і здоров'я ліцеїстів;
2.2.5. організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, забезпечення їх відпочинку та оздоровлення;
2.2.6. запобігання бездоглядності і безпритульності ліцеїстів у вільний від занять час;
2.2.7. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;
2.2.8. всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на ліцеїстів;
2.2.9. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації ліцеїстів, позакласної роботи;
2.2.10. організації роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
2.2.11. допомоги у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази Ліцею.
2.3. Основними принципами діяльності БК є :
- законність;
- гласність;
- колегіальність;
- толерантність;
- виборність;
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними батьківськими зборами (конференцією) закладу.

3. Створення батьківського комітету

3.1. БК Ліцею обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах (конференції) Ліцею на початку навчального року.
3.2. Кількісний склад БК встановлюється рішенням загальних батьківських зборів (конференції). До складу БК мають входити директор та батьки від кожного класу або від кожної паралелі класів.
3.3. Термін повноважень БК визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.
3.4. У випадку, коли член БК складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах (конференції).
3.5. Для ведення систематичної роботи БК обирає зі свого складу голову, його заступника і секретаря;
3.7. БК правомочний приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
3.8. Голова БК є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.
3.9. Директор Ліцею є членом БК з правом дорадчого голосу.

4. Організація і зміст роботи батьківського комітету

4.1. Засідання БК проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.
4.2. Під керівництвом членів БК в Ліцеї можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається батьківською радою.
4.3. БК планує свою роботу на основі плану роботи Ліцею, рішень батьківських зборів (конференцій), поточних умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора Ліцею, педагогічної ради.
4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань БК може скликати загальні батьківські збори (конференцію). Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу
4.5. БК звітує про свою роботу раз на рік на загальних батьківських зборах (конференції) в день виборів нового складу ради. За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських комітетів.
4.6. БК веде протоколи своїх засідань і зборів (конференцій), які зберігаються в справах Ліцею і передаються по акту новому складу БК.

5. Права та обов'язки батьківського комітету

5.1. БК має право:
5.1.1. створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;
5.1.2. встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги Ліцею в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;
5.1.3. вносити на розгляд директора, педагогічної та піклувальної рад Ліцею пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Директор, педагогічна та наглядова ради зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції БК і довести до її відома прийняті рішення;
5.1.4. за необхідності, заслуховувати повідомлення директора, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи Ліцею, а також їх роз'яснення з окремих питань, що стосуються учбового і виховного процесу;
5.1.5. за необхідності, заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;
5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);
5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги ліцеїстам, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;
5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної роботи;
5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах Ліцею;
5.1.10. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в Ліцеї;
5.1.12. рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради Ліцею;
5.1.13. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу Ліцею;
5.1.14. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання ліцеїстів.
5.2. БК зобов'язаний:
5.2.1. дотримуватися Статуту Ліцею, законів та чинного законодавства України, а також моральних засад суспільства;
5.2.2. належним чином вести протоколи засідань, які зберігаються в справах Ліцею та здаються за актом при прийомі й передачі Ліцею.
5.2.3. надавати інформацію про діяльність БК у разі необхідності на прохання директора Ліцею або відповідного органу управління освітою;
5.2.4. постійно підвищувати та удосконалювати ефективність своєї діяльності.

6. Прикінцеві положення

6.1. БК може виконувати й інші функції та завдання, передбачені чинним статутом Ліцею.