Правила приёма

 Правила 

 конкурсного прийМАННЯ ДО

 КЗ "ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

1. Загальні положення

1.1. Прийом учнів до КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області" (далі ЛІЦЕЙ) здійснюється на конкурсній основі, згідно з вимогами Положення про загальноосвітній навчальний заклад п. 20 та Статуту Ліцею ст. 2.5. 1.2. Конкурсний відбір здійснюється у 1-й, 5-й та 10-ті класи. 1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання. 1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсного відбору

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на сайті та в приміщеннях ЛІЦЕЮ, також Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Основні положення умов конкурсного відбору і терміни його проведення доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

2.2. Для проведення конкурсних випробувань у ЛІЦЕЇ створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з Радою ліцею і Департаментом освіти Харківської міської ради. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор ЛІЦЕЮ або його заступник з навчально-виховної роботи.

2.3. З кожного загальноосвітнього предмета, який включено до випробувань рішенням конкурсної комісії, створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії.

2.4. Перелік завдань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, формується за змістом збірників завдань для державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах. Використання того чи іншого збірника завдань, зазначених Міністерством освіти і науки молоді та спорту України, визначає конкурсна комісія. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома вступників не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу.

2.5. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). Додатковий конкурсний прийом (за наявності вільних місць) здійснюється у серпні і відбувається не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.6. Додатковий конкурсний прийом, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора ЛІЦЕЮ, а також табеля успішності учня за 4 клас або копії свідоцтва про базову загальну середню освіту 9 клас.

2.8. Діти, які навчалися в ЛІЦЕЇ протягом 8-9 класів та отримали повний осяг допрофільної підготовки беруть участь у конкурсі на підставі результатів державної підсумкової атестації з відповідних предметів та навчального рейтингу за 9 клас.

2.9. За інших рівних умов пільгові права до вступу в Харківський університетський ліцей мають діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти викладачів ліцею і Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а також діти, чиї брати, або сестри уже навчаються у ліцеї.

 

3. Проведення конкурсного відбору до 1-го  класу    

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи ЛІЦЕЮ, проводиться у терміни, що визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи ЛІЦЕЮ, повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки загального рівня розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою ЛІЦЕЮ та затверджує директор ЛІЦЕЮ за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи ЛІЦЕЮ не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда на повинна тривати більш ніж 30 хвилин.

 

4. Проведення конкурсного відбору до 5-го  класу

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу спеціалізованої школи ЛІЦЕЮ проводяться з математики та іноземної мови (за вибором англійська, німецька, французька) в усній та письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо). Конкурсні завдання готуються учителями ЛІЦЕЮ за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України.

Адміністрація ЛІЦЕЮ самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісії, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

 

5. Проведення конкурсного відбору до 10-х профільних класів

5.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х класів ЛІЦЕЮ проводяться з профільних предметів (математика, біологія, історія України, українська мова) та іноземна мова (за вибором англійська, німецька, французька) в письмовій формі (диктант, тестування, письмова робота тощо).

Адміністрація ЛІЦЕЮ самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісії, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.

5.2. Конкурс відбувається за результатами суми балів вступних іспитів та навчального рейтингу за 9 клас.

5.3. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

5.4. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники III етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного  предмета. У такому разі вступнику виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

5.4. Конкурсні завдання зберігаються у директора ЛІЦЕЮ в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

5.5. Усі конкурсні випробування здійснюються у письмовій формі. Вступникам видається папір зі штампом ЛІЦЕЮ; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються Головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється директором ЛІЦЕЮ і головою предметної комісії після виставлення балів.

5.6. Для проведення усного випробування під час конкурсу з іноземних мов вступникам видається папір зі штампом ліцею для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень тощо).

5.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії.

 

6. Організація конкурсного прийому до 6 - 9 класів ліцею

6.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів ліцею, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного прийому.

6.2. Адміністрація ЛІЦЕЮ визначає умови і порядок проведення конкурсного прийому таких учнів. Прийом учнів може відбуватися за результатами конкурсного відбору, або співбесіди з урахуванням навчального рейтингу учня (за даними табелю успішності).

6.3. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань, теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів та затверджуються  директором ЛІЦЕЮ і погоджується з Департаментом освіти Харківської міської ради. Обов’язковим є використання тестових завдань.

6.4. Співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, проводиться за умов відсутності реального конкурсу. Співбесіда передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих практичним психологом, та затверджує директор ЛІЦЕЮ.

6.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

 

7. Порядок зарахування

7.1. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації ліцеїстів.

7.2. Результати випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ЛІЦЕЮ для загального ознайомлення.

7.3. Вступники, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ЛІЦЕЮ.

7.4. Вступники, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних  причин, до наступних випробувань не допускаються.

7.5. Вступники, які згідно з результатами випробувань та навчальним рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ЛІЦЕЮ наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

7.6. До ліцею подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка. Учні, які зараховані у 10-й клас, надають свідоцтво про отримання базової середньої освіти та копію ідентифікаційного коду.

7.7. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до Голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором ЛІЦЕЮ за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

7.8. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Харківської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

7.9. Учні, які зараховані до ЛІЦЕЮ, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ЛІЦЕЮ. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

7.10. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до ЛІЦЕЮ вступник повинен надати оригінал документа про освіту та інші відповідні документи не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в ЛІЦЕЇ.

 

8. Контроль за проведенням конкурсу

8.1. Директор ЛІЦЕЮ несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

8.2. Контроль за організацією  та  проведенням  конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за його результатами здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради.

8.3. При порушенні вимог даних Правил конкурсного приймання, рішенням Департаменту освіти Харківської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Департамент освіти Харківської міської ради проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.